Game và mô phỏng kỹ thuật số dành cho lập trình viên ( catalog 2010 - 2011)

Chương trình lập trình game cấp độ cao đẳng và chứng chỉ chuẩn bị sinh viên cho nền công nghiệp game với các kỹ năng về lập trình cấu trúc và hướng đối tượng và các kỹ năng phát triển game dùng các ngôn ngữ kịch bản.

 

“Môn học trọng tâm” của Chuyên ngành Game và Mô phỏng kỹ thuật số dành cho Lập trình viên là môn GAME 2386 Thực tập tốt nghiệp.

 

NĂM NHẤT

HỌC KỲ MỘT

LOẠI MÔN HỌC

SỐ TÍN CHỈ

LEAD 1200 Phát triển nhân lực với Tư duy phản biện

Môn học thuật

2

ENGL 1301 Luận tiếng Anh I

Môn kỹ năng

3

Game 1306 Thiết kế và Sáng tạo Game

Môn kỹ năng

3

Game 1371 Giới thiệu nghệ thuật game 2D

Môn kỹ năng

3

COSC 1436 Lập trình cơ bản I

Môn học thuật

4

MATH 1314 Toán Đại số

Môn học thuật

3

Tổng cộng học kỳ

18

HỌC KỲ HAI

LOẠI MÔN HỌC

SỐ TÍN CHỈ

Game 1373 Giới thiệu mô hình game 3D

Môn kỹ năng

3

Game 1376 Tương tác âm thanh game

Môn kỹ năng

3

Game 2373 Lập trình game 2D

Môn kỹ năng

3

Game 2374 Lập trình game nâng cao

Môn kỹ năng

3

Game 2302 Ứng dụng toán vào game

Môn kỹ năng

3

Tổng cộng học kỳ

15

HỌC KỲ BA

LOẠI MÔN HỌC

SỐ TÍN CHỈ

Game 1304 Thiết kế cao cấp

Môn kỹ năng

3

Game 2342 Phát triển game sử dụng C ++

Môn kỹ năng

3

Tổng cộng học kỳ

6

 

NĂM HAI

HỌC KỲ MỘT

LOẠI MÔN HỌC

SỐ TÍN CHỈ

Game 2332 Phát triển Dự án I

Môn kỹ năng

3

Game 2344 Lập trình trực tiếp

Môn kỹ năng

3

Game 2376 Dụng cụ game

Môn kỹ năng

3

XXXX #3## Môn tự chọn về Nhân Văn / Mỹ thuật

Môn học thuật

3

XXXX #3## Môn tự chọn về Xã Hội / hành vi Khoa học

Môn học thuật

3

Tổng cộng học kỳ

15

HỌC KỲ HAI

LOẠI MÔN HỌC

SỐ TÍN CHỈ

Game 2334 Phát triển Dự án II

Môn kỹ năng

3

Game 2341 Kịch bản Game

Môn kỹ năng

3

Game 2308 Danh mục đầu tư phát triển game

Môn kỹ năng

3

XXXX #3## Môn học tự chọn về Toán / Khoa học

Môn học thuật

3

Game 2372 Công nghệ game hiện đại

Môn kỹ năng

3

Tổng cộng học kỳ

15

HỌC KỲ BA

LOẠI MÔN HỌC

SỐ TÍN CHỈ

Game 2386 Thực tập tốt nghiệp

Môn kỹ năng

3

Tổng cộng học kỳ

3

Tổng cộng khóa học

72