Game và mô phỏng kỹ thuật số dành cho nghệ sĩ (catalog 2010 - 2011)

Chương trình thiết kế mỹ thuật cho game hệ cao đẳng và chứng chỉ chuẩn bị cho sinh viên nền công nghiệp game và mô phỏng với các kỹ năng về mỹ thuật truyền thống và các bài tập phát triển game và mô phỏng dùng các công cụ phần mềm mới nhất.

 

“Môn học trọng tâm” của chuyên ngành Game và Mô phỏng kỹ thuật số dành cho nghệ sĩ là môn GAME 2386 Thực tập tốt nghiệp

 

NĂM NHẤT

HỌC KỲ MỘT

LOẠI MÔN HỌC

SỐ TÍN CHỈ

LEAD 1200 Phát triển nhân lực với Tư duy phản biện

Môn học thuật

2

ENGL 1301 Luận tiếng Anh I

Môn kỹ năng

3

Game 1306 Thiết kế và Sáng tạo Game

Môn kỹ năng

3

Game 1371 Giới thiệu nghệ thuật game 2D

Môn kỹ năng

3

Game 1372 Lập trình game

Môn kỹ năng

3

Game 1373 Giới thiệu mô hình game 3D

Môn kỹ năng

3

Tổng cộng học kỳ

17

HỌC KỲ HAI

LOẠI MÔN HỌC

SỐ TÍN CHỈ

Game 1302 Viết kịch bản tương tác

Môn kỹ năng

3

Game 1375 Nguyên tắc của nghệ thuật Game

Môn kỹ năng

3

Game 1376 Tương tác âm thanh Game

Môn kỹ năng

3

Game 2336 Ánh sáng, đổ bóng và Kết cấu

Môn kỹ năng

3

Game 2378 Kỹ thuật Game

Môn kỹ năng

3

Tổng cộng học kỳ

15

HỌC KỲ BA

LOẠI MÔN HỌC

SỐ TÍN CHỈ

Game 1304 Thiết kế cao cấp

Môn kỹ năng

3

Game 1374 Giới thiệu game 3D

Môn kỹ năng

3

Tổng cộng học kỳ

6

 

NĂM HAI

HỌC KỲ MỘT

LOẠI MÔN HỌC

SỐ TÍN CHỈ

Game 2332 Phát triển Dự án I

Môn kỹ năng

3

Game 1314 Tạo hình nhân vật

Môn kỹ năng

3

Game 1377 Nhân vật game 3D

Môn kỹ năng

3

ARTS 2323 Vẽ nghệ thuật I

Môn kỹ năng

3

XXXX #3## Môn tự chọn về Xã Hội / hành vi Khoa học

Môn học thuật

3

Tổng cộng học kỳ

15

HỌC KỲ HAI

LOẠI MÔN HỌC

SỐ TÍN CHỈ

Game 2334 Phát triển Dự án II

Môn kỹ năng

3

ARTS 2324 Vẽ nghệ thuật II

Môn kỹ năng

3

Game 2308 Phát triển game cá nhân

Môn kỹ năng

3

XXXX #3## Môn tự chọn về Toán / Khoa học tự nhiên

Môn học thuật

3

Game 2372 Công nghệ game hiện đại

Môn kỹ năng

3

Tổng cộng học kỳ

15

HỌC KỲ BA

LOẠI MÔN HỌC

SỐ TÍN CHỈ

Game 2386 Thực tập tốt nghiệp

Môn kỹ năng

3

Tổng cộng học kỳ

3

Tổng cộng khóa học

71