Học phí chương trình Đại học cộng đồng Houston

Học phí chương trình Đại học Cộng Đồng Houston, Hoa Kỳ được đóng theo học kỳ với số tiền được tính bằng học phí/tín chỉ nhân với tổng số tín chỉ đăng ký trong học kỳ đó.

Một năm học tại SaigonTech có 3 học kỳ: mùa Thu, mùa Xuân, mùa Hè.

Học phí chương trình này bao gồm chi phí cho kỳ thực tập 6 tháng tại châu Âu và toàn bộ chi phí tham dự lễ tốt nghiệp và nhận bằng AAS tại Hoa Kỳ trong 3 ngày.

Lưu ý: Bảng học phí trên áp dung cho năm học 2018-2019. Học phí của mỗi sinh viên không tăng trong khoảng 3 năm kể từ khi nhập học.