Học phí chương trình đại học North Alabama

Học phí chương trình Đại học North Alabam, Hoa Kỳ được đóng theo học kỳ với số tiền được tính bằng học phí/tín chỉ nhân với tổng số tín chỉ đăng ký trong học kỳ đó.

Mỗi năm học chính thức tại Đại học North Alabam được chia thành 3 học kỳ: mùa Thu, mùa Xuân, mùa Hè.

Mỗi năm học chính thức (9 tháng) tại UNA được chia thành 2 học kì: mùa Thu và Mùa Xuân.

Học phí chương trình du học UNA

***Bảng học phí trên áp dung cho năm học 2018-2019