Game và mô phỏng kỹ thuật số dành cho lập trình viên ( catalog 2018 - 2019)

 

NĂM NHẤT

HỌC KỲ MỘT

LOẠI MÔN HỌC

SỐ TÍN CHỈ

EDUC 1300 Kỹ năng học tập

Môn kỹ năng

2

MATH 1314 Toán Đại số

Môn kỹ năng

3

Game 1306 Thiết kế và Sáng tạo Game

Môn kỹ năng

3

GAME 1379 Nhập môn lập trình Game

Môn kỹ năng

3

GAME 1378 Nghệ thuật cho Game 2D

Môn học thuật

4

Tổng cộng học kỳ

18

HỌC KỲ HAI

LOẠI MÔN HỌC

SỐ TÍN CHỈ

GAME 2347 Lập trình Game nâng cao

Môn kỹ năng

3

GAME 1336 Nhập môn mô hình Game 3D

Môn kỹ năng

3

GAME 1304 Thiết kế cao cấp I

Môn kỹ năng

3

GAME 2302 Ứng dụng Toán cho Phát triển Game

Môn kỹ năng

3

Tổng cộng học kỳ

12

HỌC KỲ BA

LOẠI MÔN HỌC

SỐ TÍN CHỈ

XXXX #3## Môn tự chọn về Xã Hội/hành vi Khoa học

Môn học thuật

3

XXXX #3## Môn tự chọn về Nhân văn học/Nghệ thuật

Môn học thuật

3

Tổng cộng học kỳ

6

 

NĂM HAI

HỌC KỲ MỘT

LOẠI MÔN HỌC

SỐ TÍN CHỈ

Game 2332 Phát triển Dự án I

Môn kỹ năng

3

GAME 2319 Công cụ Game 

Môn kỹ năng

3

GAME 2342 Phát triển Game sử dụng C++

Môn kỹ năng

3

GAME 2304 Thiết kế cao cấp II

Môn kỹ năng

3

Tổng cộng học kỳ

12

HỌC KỲ HAI

LOẠI MÔN HỌC

SỐ TÍN CHỈ

GAME 2341 Kịch bản Game

Môn kỹ năng

3

ENGL 1301 Luận tiếng Anh I

Môn kỹ năng

3

GAME 2334 Phát triển Dự án II

Môn kỹ năng

3

XXXX #3## Môn tự chọn về Toán/Khoa học tự nhiên

Môn học thuật

3

GAME 2308 Phát triển game cá nhân

Môn kỹ năng

3

Tổng cộng học kỳ

15

Tổng cộng khóa học

60