Game và mô phỏng kỹ thuật số dành cho nghệ sĩ (catalog 2018 - 2019)

 

NĂM NHẤT

HỌC KỲ MỘT

LOẠI MÔN HỌC

SỐ TÍN CHỈ

EDUC 1300 Kỹ năng học tập 3

Môn kỹ năng

3

GAME 1306 Thiết kế và Sáng tạo Game

Môn kỹ năng

3

GAME 1378 Nghệ thuật cho Game 2D

Môn kỹ năng

3

GAME 1373 Nhập môn vẽ phối cảnh

Môn kỹ năng

3

GAME 1336 Nhập môn mô hình Game 3D

Môn kỹ năng

3

Tổng cộng học kỳ

15

HỌC KỲ HAI

LOẠI MÔN HỌC

SỐ TÍN CHỈ

ARTS 1303 Lịch sử Nghệ thuật I

Môn học thuật

3

GAME 1302 Kịch bản tương tác

Môn kỹ năng

3

GAME 1375 Các nguyên lý khái niệm nghệ thuật trò chơi

Môn kỹ năng

3

GAME 1304 Thiết kế cao cấp I

Môn kỹ năng

3

GAME 2336 Ánh sáng, đổ bóng, và kết cấu

Môn kỹ năng

3

Tổng cộng học kỳ

15

HỌC KỲ BA

LOẠI MÔN HỌC

SỐ TÍN CHỈ

XXXX #3## Môn tự chọn về Toán/ Khoa học tự nhiên

Môn học thuật

3

XXXX #3## Môn tự chọn về Xã Hội/hành vi Khoa học

Môn học thuật

3

Tổng cộng học kỳ

6

 

NĂM HAI

HỌC KỲ MỘT

LOẠI MÔN HỌC

SỐ TÍN CHỈ

GAME 1314 Tạo hình nhân vật

Môn kỹ năng

3

GAME 2332 Phát triển Dự án I

Môn kỹ năng

3

GAME 1374 Giới thiệu game 3D

Môn kỹ năng

3

GAME 2304 Thiết kế cao cấp II

Môn kỹ năng

3

Tổng cộng học kỳ

12

HỌC KỲ HAI

LOẠI MÔN HỌC

SỐ TÍN CHỈ

GAME 2374 Sắp xếp Game và Mô phỏng 3D

Môn kỹ năng

3

GAME 2334 Phát triển Dự án II

Môn kỹ năng

3

Game 2308 Phát triển game cá nhân

Môn kỹ năng

3

PSYC 2301 Tâm lý tổng quát

Môn học thuật

3

Tổng cộng học kỳ

12

Tổng cộng khóa học

60