LỘ TRÌNH HỌC TẬP

LỘ TRÌNH HỌC TẬP

Sinh viên cần có kế hoạch học tập để đăng ký môn học đúng tiến độ và ước lượng thời gian ra trường. Xem ví dụ bảng dưới để biết cụ thể tổng kết các môn học của sinh viên trong từng thời kỳ.

KẾ HOẠCH HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN CHƯA CÓ CHỨNG CHỈ IELTS(*)

SAIGONTECH

HCC

Học kỳ

Các môn tiếng Việt

Các môn nâng cao kỹ năng

Tiếng Anh tổng quát

Các môn AAS

1

GDTC

 

ESL 1 + PRO

 

2

GDQP

 

ESL 2

 

3

Chính Trị

 

ESL 3

 

4

Pháp Luật

 

ESL 4 + AC1

1

5

 

 

ESL 5

1

6

 

PA

ESL 6

1

7

 

DIMK / ECOM / MBPR/ CISCO2

 

4

8

 

PUBS / AOOP / CISCO3

 

4

9

 

 

 

5

10

 

ENTR

 

3

11

 

 

 

1 (Thực tập nước ngoài)

Tổng

4 môn

4 môn

6 cấp độ + 2 môn

20 môn

 

 

KẾ HOẠCH HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN CÓ CHỨNG CHỈ IELTS(*)

SAIGONTECH

HCC

Học kỳ

Các môn tiếng Việt

Các môn nâng cao kỹ năng

Tiếng Anh tổng quát

Các môn AAS

1

GDTC

 PA

 

4

2

GDQP

 

PRO + AC1

4

3

Chính Trị

DIMK / ECOM / MBPR/ CISCO2 

 

4

4

Pháp Luật

PUBS / AOOP / CISCO3

 

4

5

 

ENTR 

 

3

6

 

 

 

1(Internship Abroad)

Tổng

4 môn

4 môn

6 cấp độ + 2 môn

20 môn

(*) Chứng chỉ TOEFL iBT ≥ 61 hoặc IELTS ≥ 5.5 (còn thời hạn)