MẠNG MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG (Catalog 2003 - 2004)

 

NĂM NHẤT

HỌC KỲ MỘT

LOẠI MÔN HỌC

SỐ TÍN CHỈ

ENGL 1301 Luận tiếng Anh I

Môn học thuật

3

MATH 1314 Đại số

Môn học thuật

3

ITSC 1301 Nhập môn máy tính

Môn kỹ năng

3

ITMC 1301 Mạng Microsoft Windows 2000 và Hệ điều hành (MS 2151)

Môn kỹ năng

3

XXXX #3## Môn học tự chọn về nhân văn học hoặc nghệ thuật

Môn học thuật

3

Tổng cộng học kỳ

15

HỌC KỲ HAI

LOẠI MÔN HỌC

SỐ TÍN CHỈ

ENGL 1302 Luận tiếng Anh II

Môn học thuật

3

MATH 1324 Toán rời rạc hoặc
MATH 1325 Elements of Calculus with Applications hoặc
MATH 1342 Thống kê

Môn học thuật

3

ITSC 1309 Phần mềm tích hợp ứng dụng I hoặc
COSC 1401 Ứng dụng máy tính nhỏ hoặc
POFI 1301 Ứng dụng máy tính I

Môn kỹ năng

3 - 4

PSYC 2302 Tâm lý học ứng dụng hoặc
PSYC 2303 Tâm lý học trong kinh doanh hoặc
XXXX #3## Môn học tự chọn về khoa học xã hội

Môn học thuật

3

ITMC 1341 Quản trị Microsoft Windows 2000 Professional và Server (MS 2152)

Môn kỹ năng

3

Tổng cộng học kỳ

15 - 16

HỌC KỲ BA

LOẠI MÔN HỌC

SỐ TÍN CHỈ

ITSE 1302 Nhập môn lập trình

Môn kỹ năng

3

ITSE 1350 Phân tích thiết kế hệ thống

Môn kỹ năng

3

Tổng cộng học kỳ

6

 

NĂM HAI

HỌC KỲ MỘT

LOẠI MÔN HỌC

SỐ TÍN CHỈ

ENGL 2311 Viết thư tín thương mại - kỹ thuật công nghiệp - báo cáo hoặc
ETWR 2301 Viết thư tín kỹ thuật

Môn học thuật

3

ITMC 1342 Quản trị hạ tầng mạng máy chủ MS Windows Server

Môn kỹ năng

3

ITMC 1343 Quản trị và điều hành Microsoft Windows 2000 Directory Services (MS 2154)

Môn kỹ năng

3

XXXX #3## Môn học tự chọn về kinh tế

Môn học thuật / môn kỹ năng

3

XXXX #3## Môn học tự chọn về mạng máy tính

Môn kỹ năng

3 - 4

Tổng cộng học kỳ

15 - 16

HỌC KỲ HAI

LOẠI MÔN HỌC

SỐ TÍN CHỈ

ITMC 2331 Thiết kế hạ tầng dịch vụ Microsoft Windows 2000 (MS 1561) hoặc
ITMC 2332 Thiết kế hạ tầng dịch vụ mạng Microsoft Windows 2000 (MS 1562) hoặc
ITMC 2333 Thiết kế và bảo mật mạng Microsoft Windows 2000 (MS 2150)

Môn kỹ năng

3

SPCH 1321 Diễn thuyết trong kinh doanh HOẶC
SPCH 1318 Kỹ năng diễn thuyết cơ bản HOẶC
SPCH 1315 Diễn thuyết trước công chúng

Môn học thuật

3

ITSE 1380 Thực tập tốt nghiệp

Môn kỹ năng

3

XXXX #3## Môn học tự chọn về mạng

Môn kỹ năng

3 - 4

Tổng cộng học kỳ

12 - 13

Tổng cộng khóa học

63 - 66